без такси в детските градини

Мрежата инициира колективен иск пред Европейския комитет за социални права заради проблемите пред грижите за децата в ранна детска възраст и липсата на Национална стратегия за детето

Национална мрежа за децата, чрез международната коалиция Eurochild,инициира предявяването на колективен иск срещу България пред Европейския комитет за социални права за установяване на нарушения на ревизираната Европейска социална харта.

Основните проблеми, изведени в жалбата на Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата и Eurochild, са липсата на места в детските градини в някои градове, липсата на адекватен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст в цялата страна, както и липсата на политики и мерки, с които държавата активно да подпомага родителите и децата на България с предоставяне на образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

В жалбата е застъпено, че липсва цялостна правна уредба и държавна визия за образованието и грижите в ранна детска възраст, както и че проблемът се задълбочава поради неприетата вече 4 години Национална стратегия за детето, която следва да определи единни стандарти и мерки за ранно детско образование и развитие в помощ на родителите и децата на България.

„Ние от Национална мрежа за децата прибегнахме до тази крайна мярка да заведем иск пред Европейския комитет за социални права, защото виждаме отказ от страна на българските държавни институции и политическите партии да поставят проблемите на децата и семействата във фокуса на своята ежедневна работа. Все по-често децата се използват като пропаганда в изборите, а в крайна сметка продължаваме да имаме медицински модел на грижа, който датира от преди повече от 60 години и който не отговаря на съвременните стандарти за ранно образование и грижа. България е единствената държава в ЕС, където за децата от 0 до 3 г. се грижат медицински сестри, чиято средна  възраст е над 70 години, и нямаме специалисти по ранно детско развитие. Четвърта година сме без национален стратегически документ за децата, което е в нарушение на вътрешното ни законодателство”, каза Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата.

Въпреки че повишаването на обхвата на децата в предучилищната възраст и повишаването на качеството на услугите за образование и грижи в ранна детска възраст са ключови приоритети за България, дори количествените данни по отношение нивото на обхват на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в началното училище (7 години) е доста  по-ниско от средното за Европейския съюз – през 2019 г. 79.9% от децата на възраст между 3 и 7 години са посещавали детски градини (при 92.8% за ЕС). Тези данни за България са и далеч от стратегическата цел до 2030 г. обхватът да достигне 95%.

На територията на Столична община живеят 21% или всяко пето дете в България на възраст от 1 до 4 години. Според статистическите данни, в София са налични 98 места за 100 деца. Практически през последните години около 10 000 деца остават извън системата за прием в яслите, детските градини и задължителната предучилищна подготовка. Индикаторът „осигуреност с места“ за яслите практически не се променя, като спрямо 2020 г. тя нараства с 0.1 процентни пункта.

Въпреки че са предприети частични мерки като заплащането на таксите в детските градини и компенсации за неприетите деца, те не представляват цялостен подход, който да разреши изцяло проблема с местата, и още по-малко, с качеството на предоставяните услуги за обучение и грижа в ранна детска възраст. С особена сила това важи за големите общини, в които проблемът с местата често пъти успява да измести разговора от въпросите на качеството.

България е ратифицирала Европейската социална харта през 2000 г., като включително е приела системата на колективни искове по Хартата. В жалбата на Национална мрежа за децата се цитират нарушения на следните разпоредби от Европейската социална харта: чл. 11 (право на здравеопазване), чл. 13 (право на социална и медицинска помощ), чл. 14 (право на помощ от службите за социални грижи), чл. 17 (право на децата и младежите на социална, правна и икономическа защита), чл. 27 (право на работниците със семейни задължения да имат равни възможности и да бъдат обект на равностойно отношение), чл. 30 (право на закрила срещу бедност и социална изолация).

Съветът на Европа обяви публично образуването на делото (Eurochild срещу България – № 221/2023 г.) и публикува текста на жалбата.

Това е първото стратегическо дело с международен елемент, зад което стои Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата. Продължаваме да ви информираме за хода на производството и за нашите каузи, посветени на достъпа до качествено образование и грижи в ранна детска възраст за всяко дете в България.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com