Десислава Стоевa е Монтесори обучител, дипломирана във Великобритания, основен лектор в Монтесори Монтесори магистърската програма и следдипломните квалификации във Факултета по науки за образованието и изкуствата, СУ “Св. Климент Охридски”, ментор/наставник на първата Монтесори паралелка в общинско училище – ОУ “Отец Паисий”, с. Железница, както и ментор-наставник на първите Монтесори групи в общинска детска градина 42 “Чайка”, София.

От ваша гледна точка как се прилага Монтесори в България, това иновативен подход ли е или вече трябва да се говори за статукво – метод, който трябва да се прилага навсякъде?

Монтесори педагогиката е най-разпространената алтернативна педагогика в света и традициите й са от повече от 100 години – затова е трудно да се говори за иновация, а по-скоро, че това е една утвърдена педагогическа система, която в последните години набра популярност в България. Когато преди 15 години създадохме първата Монтесори детска градина в България (Casa dei Bambini), която функционира и до днес – Монтесори все още беше една много непозната за родителите методика. В момента можем да споделим, че благодарение на работата на много наши Монтесори студенти, както и на много колеги от цялата страна – това е вече един от най-популярните и предпочитани педагогики за работа с деца у нас.

Родителите често са предварително запознати с Монтесори, а някои от тях дори го прилагат у дома, което прави обучението в Монтесори детски градини или училища – много лесно и ползотворно за децата им.

Но когато говорим за алтернативни или както се наричат у нас – иновативни методики – е много важно да се отбележи, че родителят трябва да е предварително запознат и да възприема принципите, за да може взаимодействието с образователната институция да бъде ползотворен и за двете страни. 

Мотивирани ли са младите Монтесори педагози, колко такива се дипломират за година?

От 2016 г. във  Факултета по науки за образованието и изкуствата се обучават Монтесори специалисти в Монтесори магистърска програма и следдипломни квалификации. До момента в обученията са се включени над 250 човека от цялата страна. Бихме могли да отбележим, че ние сме една от малкото страни в света, които предлагат магистърска програма за квалификация на Монтесори специалисти. Всяка година броят на записалите се в нашите програми расте и това е показател, че желанието и мотивацията на хората, които искат да работят в тази област, се увеличава. За неше огромно щастие това са не само хора, които притежават квалификация за учители, а и хора от различни области на икономита – юристи, инженери, икономисти, математици, психолози, логопеди, филолози и много други. И друго – важно е да отбележи, че възрастта не е от значение, когато желанието, търпението, обичта към децата са налице. 

Мотивирани ли са учениците да учат по метода в клас? И как протича един такъв час в Монтесори училище?

Монтесори педагогика у нас може да се види приложена както в яслена възраст, предучилищен, така и в начален етап. Разбира се, най-добре за децата е ако са посещавали Монтесори ясла/детска градина и след това се обучават в Монтесори училище. Но и да не е така – децата и учениците от всяка възраст го припознават като изключително любима и благоприятна за тяхното развитие среда на обучение. Например, в с. Железница има деца, които са били в Монтесор детска градина и такива, които не са били, но и едните и другите споделят, че не биха желали да посещават друго паралелка освен тяхната. 

Обучението в Монтесори училище се различава от това в Монтесори детската градина. И при двете – подкрепящата/благоприятната среда е ключов елемент от обучението. Няма часове и междучасия, а един непрекъснат работен цикъл, в който концентрацията на децата не се прекъсва от биенето на звънеца, а те са свободни да избират дейност или дидактичен материал по определен предмет (+учебник), да робятят сами, с приятел или с учител, колкото време имат нужда и където пожелаят – така децата се самоусъвършенстват и само изграждат с тяхното темпо и разбиране като едни компетентни и хармонични личности.  

Само за информация – средният резултат от външните оценявания на четвъртокласниците от Монтесори паралелката в с. Железница е над средния за страната. 

С какво се различава едно училище и една градина по Монтесори от останалите?

Първото, което обикновено прави впечатление на един страничен посетител в Монтесори училище или детска градина, е спокойствието, с което работят деца и учители, концентрацията, реда и самоконтрола на децата, която личи във всичко, което правят. Казвам – и учители – защото това е споделяне на много наши студенти с дългогодишен опит, които преминават от работа в стандартна/масова в Монтесори класна стая/група – че никога не са били по-спокойни в работата си и не са изпитвали толкова голямо удовлетворение, включително и от резултата, който виждат в цялостното развитие на децата (на само напредъка). Втората отличителна за страничния наблюдател разлика е подкрепящата среда, която в Монтесори педагогиката има толкова голямо значение, колкото и учителят. Тя се организира в области на учене – по учебни предмети/образователни направления, като допълнително има дейности от ежедневието – за грижа за средата, за грижа за себе си и за грижа за другите, уроци за добри обноски и вежливост, за опознаване и разбиране на света/космополитно/космическо образование, креативност и други. Монтесори учителят е отговорен да поддържа и обновява средата съобразно нуждите, интересите на децата, както и да създава дидактични материали, с които да се покрива държавния образователен стандарт по учебни предмети/образователни направления.

Така средата става основен учител, а педагогът е свободен да прави наблюдения за развитието и напредъка на децата.

Учителят има време да подкрепя всички деца/ученици, които е възможно да изпитват затруднения или да имат нужда от материали/дейности/задачи, за да напредват според собственото им темпо. Третото, което може би прави впечатление при посещение в Монтесори учебно заведение, е приносът и старанието, което всеки един член на класа/групата дава за благополучието на цялата група и общност – това, обаче, можете да го наблюдават само когато имате много висок стандарт на професионална Монтесори практика и нека имаме предвид, че не навсякъде Монтесори се прилага така. Тук прилагам един цитат, с който можем да илюстрираме това: “Детето е способно да се развива и ни дава видимо доказателство за възможността човечеството да стане по-добро. То ни показва истинския процес на изграждане на човешкото същество. Свидетели сме как деца се променят коренно, като се научават да обичат, развиват чувството си за ред, дисциплина и самоконтрол… Детето е едновременно надежда и обещание за човечеството”. 

Как подхождат педагозите в Монтесори детска градина спрямо адаптацията на децата?

Адаптацията на децата е строго индивидуален процес и ако в учебното заведение се следва принципът за индивидуална подкрепа на децата, то и семействата е добре да бъдат индивидуално подкрепяни в адаптационния процес, и не след това. Има родители, които имат нужда от предварително работа преди да започне адаптацията, за да се подготвят за нея. Други сами са прочели и дори подготвили децата си и тогава е много лесно и приятно за всички.  Има привързани към децата си родители, и такива, които нямат търпение да ги оставят в учебно заведение. Съществуват деца и родители, които имат нужда да бъдат заедно в първите дни/седмици, а други – не. Като Монтесори професионалисти – ние следва да не забравяме, че децата и техните родители се развиват и напредват според индивидуалното си темпо и учителят е там, за да им окаже подкрепа и съдействие във всеки един аспект от този процес. В този процес е много важно да бъдат включени и двамата родители (и дори разширеното семейство и лица, които полагат грижи за детето).

Как бихте описали метода монтесори на родители, които тепърва чуват за него?

Ако искате децата ви да се развият като харомнични, здрави, щастливи, независими, любознателни, самодисциплинирани, отговорни личности  – то вероятно Монтесори педагогиката е подходяща за вашето семейство.

Ако вие сте готови да дадете на вашето дете ред, самостоятелност, свобода, доверие, конструктивен диалог и подкрепа – то вероятно Монтесори педагогиката е за вашето семейство. Ако имате въпроси, към който и да от тези аспекти – то вероятно Монтесори педагогиката е за вашето семейство – тъй като искаме споделено и съвместно да вървим по пътя на самоусъвършенстването ни като хора.  

Какви умения формира принципът в различните възрастови групи?

Работата по метода формира множество умения, необходими за живота, във всички възрасти, но тук аз бих използвала цитат от д-р Мария Монтесори, която е била една от първите жени-лекари в Италия, три пъти номинирана за Нобелова награда за мир:

“Разбирането за образование, концентрирано върху грижата за живото същество, променя всички предишни идеи. Тъй като то вече не се базира на учебната програма, или на учебното разписание, образованието трябва да се съобрази с фактите от човешкия живот.” (д-р Мария Монтесори)

„И така ние открихме, че образованието не е нещо, което прави учителя, а това е природен процес, който се развива спонтанно в човешкото същество. Не се придобива чрез слушане на думи, а посредством преживяванията на детето в неговата среда. Задачата на учителя е не да говори, а да подготви и приготви поредица от мотивиращи детето дейности свързани с културата, в специална среда, създадена за децата.”  (д-р Мария Монтесори)

„За да бъде в крак с развиващото се човечество, образованието трябва да продължи през целия живот.“  (д-р Мария Монтесори)

Д-р Монтесори нарича това образование психолого-педагогика, кои са основните методи, които се прилагат в началното образование и тези в средното образование. Каква е разликата им?

Тук отново бих отговорила с цитат от книгите на д-р Монтесори:

“Не можем да се отнасяме към децата по един и същ начин през различните периоди. Те не се нуждаят от еднакви грижи, една и съща среда, една и съща цел или едни и същи методи. Ако искаме образованието да се основава на живота, то трябва да се адаптира към всички тези различия.“

Проблемите на юношеството, които са толкова много днес, са доказателство, че на децата от тази група им се дава неправилно образование.”

„Детето е надарено с незнайна сила, която може да ни поведе към по-яркото бъдеще. Ако това, което наистина искаме е един нов свят, тогава образованието трябва да си постави за цел развиването на тези скрити възможности.”

“Да избягват войната, е работа на политиците. Да установява мир, е работата на образованието”. 

Нашият главен редактор балансира между полезно съдържание за детските политики, споделяне на иновативни практики, гостуване на специалисти и репортажи по значими за децата теми. Следи за всякакви нередности в детските ясли и градини, споделя сигнали от родители и е нащрек за нарушени права на децата.