Данъчното облекчение за дете е размер на 600 лв. през 2023 г. За две деца максималната отстъпка за годината ще е 1200 лв., а
за три и повече – 1800 лв. За отглеждане на едно дете с увреждания сумата за получаване е до 1200 лв

Министърът на финансите утвърди новите образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2023 г. съобщават от НАП.

Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ и декларация за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани на сайта на приходната агенция.

Данъчното облекчение за деца позволява намаляване на данъчната основа с определена сума:

  • 6000 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 12 000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 18 000 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.
  • Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания е 12000 лв. 


Данъчното облекчение за деца се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител няма да ползва отстъпката. Допустимо е когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, но това може да стане само чрез подаване на годишна данъчна декларация.


Единият родител ползва данъчното облекчение за деца при основния си работодател до размера на формираната от работодателя годишна данъчна основа (7000 лв.). Изчисленията, свързани с ползването на облекчението, се извършват от работодателя на база представените от служителя документи.

Разликата от 2000 лв. до допустимия в закона размер на данъчното облекчение за две деца (9000 лв.) може да се ползва от другия родител с подаване на годишна данъчна декларация, независимо от факта, че същият има доходи само по трудови правоотношения.

За да ползвате данъчно облекчение за деца и/или за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение е необходимо в срок от 30 ноември до 31 декември да му представите необходимите документи. Работникът/служителят еднократно може да избере да приложи авансовото ползване на съответното данъчно облекчение при работодателя си.

Едно от най-важните условия за ползване на данъчните облекчения е лицата да нямат публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. От НАП съветват гражданите преди да заявят ползването на данъчно облекчение да проверят с персонален идентификационен код (ПИК) данъчно-осигурителната си сметка онлайн за задължения, за да избегнат неудобства. 

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com