дете

И в детските градини вече ще има “матури”, показва документ, качен на сайта на МОН. Изпитите ще са за оценка на постиженията на децата и на степента им на готовност при постъпването в първи клас, а причината са изисквания в Закона за предучилищното и училищното образование финансирането да се определя според резултатите и качеството.

Методологията за определяне на резултатите да се отлага до 30 юни 2027 г., според министъра на образованието Галин Цоков. Причината – за детските градини на настоящия етап липсва независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в тях, както и нормативно регламентирано изискване за оценка на степента на готовност на децата, постъпили в 1 клас в училищата и утвърдена методика за извършването й.

Това на практика не позволява прилагането на методологията. Според документите първоначалният срок за въвеждане бил 30 юни 2024 г. Начинът на измерване предполага обработка на обективни и сравними данни – отделно за училищата и за детските градини.

Начинът на измерване на резултатите от обучението предполага обработка на обективни и сравними данни – отделно за училищата и детските градини. За училищата такива данни са резултатите на учениците от националните външни
оценявания и държавните зрелостни изпити, които могат да служат за основа за определяне на образователните резултати под формата на принос на институцията за постигането им за една учебна година. Към момента обаче е проблем липсата на приет инструментариум за обективна оценка на постиженията на децата в детските градини и за оценка на степента на готовност при постъпването им в 1 клас, споделят в документа.

Как би изглеждала “матурата”?

Към момента в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование има разписани процедури за проследяване на резултатите от предучилищното образование. В Раздел II, чл. 33, ал. 1 е регламентирано, че проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време (в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година) по образователните направления, посочени в чл. 28, ал. 2 от Наредбата, а именно:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура

Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група сеопределя от учителите в съответствие с методите и формите на педагогическо взаимодействие и отразява съответствието с очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по посочените образователни направления. В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната група установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата
учебна година, за училище. Тук е необходимо нормативната уредба да се допълни с конкретни текстове, които да описват процедура и инструментариум за установяване на готовността. Необходимо е създаването на независима единна оценъчна система, измерваща резултатите на децата в детските градини, както и нормативно регламентиране на изискването за оценка (при възможност и количествено измерима) на степента на готовност на децата, постъпили в I клас на училищата и утвърдена методика за извършването й.

По този начин ще бъде възможно проследяването на резултатите на детето/ученика през целия период на неговото обучение като непрекъснат процес. Съпоставянето на резултатите на едно и също дете/ученик през различните образователни етапи ще покаже и приносът на образователните институции в този процес, което от своя страна ще даде обективна база за допълнителни финансови стимули за детските градини и училищата.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com