Между 325 и 487 лв. помощи ще вземат родители при затворени училища и детски градини в срок до 10 работни дни, каквито са и разписаните мерки от утре (понеделник). Тази сума е разписана в месечната целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище или детско заведение.

Кога отварят детските градини?

При въведени ограничения над 10 работни дни от месеца семейства с едно дете може да получи 650 лв. за 2021 г. А за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от 975 лв. за 2021 г. При въведени ограничения в училището и детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца за семейства с едно дете размерът на помощта е 325 лв. за 2021 г., а за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 487,50 лв. за 2021 г.

При въведени ограничения в училище или детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца за семейства с едно дете размерът на помощта е 162,50 лв. за 2021 г., а за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 243,75 лв. за 2021 г.

Критериите за отпускане на месечната целева помощ включват – детето не посещава училище или детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, да не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, да не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност.

Майка посегна на възпитателка в детска градина

Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий. Критериите важат и за са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка или двамата или не получават обезщетение за бременност и раждане. Средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището или детското заведение са въведени ограничения, трябва да е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата, за да получите помощта.

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:

  • трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;
  • извършване на услуги с личен труд;
  • дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;
  • стипендии;
  • други доходи

Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;

Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);

При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 26.

Заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Примерен образец на служебна бележка издадена от работодател за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

– лично, като се прилага лична карта (за справка);
– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;
– по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/
– на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

Ако въведената в училището/детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com