прием в детските градини, Пловдив, прием в ясли

Прием в детските градини и ясли в Пловдив

Прием в детските градини и ясли в Пловдив – тук ще ви представим всички подробности как се случва процесът. Отделно какви документи са ви нужни и последните промени по канидатстването. За да видите как се сформират точките за класиране, вижте критериите.

Регистрация

Първата стъпка е да се регистрирате в информационната система за кандидатстване на Община Пловдив.

 • Електронно класиране не се прилага за децата от специалните групи в ДГ „Елица”. Те кандидатстват по специален ред, определен от МОН. Без участие в електронно класиране, се приемат и децата, настанени по реда на Закона за закрила на детето в специализирани институции (домове за деца, лишени от родителска грижа) или в социални услуги в общността от резидентен тип (центровете за настаняване от семеен тип за деца, кризисен център, приют)
 • Регистрацията се извършва целогодишно, като по-ранната й дата не дава предимство при класирането

Кандидатстване

Родителите имат право да посочат до 5 детски градини или ясли в заявлението си за участие в класирането. За детските градини, с филиали и сгради с различни адреси, всеки адрес се брои за отделно желание.

Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение №1):

а)  или по електронен път (онлайн);

б) или в детското заведение (при директора или при упълномощено от него лице), посочено като първо желание за прием в заявлението. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от директора на детската ясла или детска градина в рамките на посочения в графика срок. В този случай управлението на профила на детето се поема от директора на детското заведение.

 • Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни.
 • Регистрацията се извършва целогодишно. По-ранната й дата не дава предимство при класирането.
 • Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението,  родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.
 • Родителите имат възможност да преподреждат желанията си за конкретно детско заведение и за всеки отделен адрес в него преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места.
 • Забрана за участие в класиране се предвижда за децата, които са класирани на две поредни класирания, но не са записани в определените срокове. Забраната за участие е за 45 календарни дни от крайния срок за записване за второто класиране, за което родителят не е записал детето си.

Класиране

 • Класирането се извършва в срокове, определени от графика на дейностите. Същият се публикува в електронната система и се поставя на видно място в детското заведение.
 • Електронната система класира децата, съобразно подадената от родителите (настойниците) информация  по посочените в Приложение №2 критерии за класиране.
 • Класирането е според събраните от всяко дете точки в низходящ ред. Общият брой точки е сбор от точките по общи, социални и допълнителни критерии.
 • Класирането е отделно за всяко детско заведение и за всеки негов отделен адрес, както и за всяка възрастова група в него.
 • Всяко едно дете може да бъде класирано само в едно детско заведение (всеки отделен негов адрес), съобразно поредността на посочените от родителя (настойника) желания.
 • При отказ от записване на класирано дете не се запазва мястото му за следващото класиране. В тези случаи първоначалното заявление се анулира автоматично и родителите трябва да подадат ново заявление за участие в класиране, но само при условие, че не попадат под предвидената забрана, съгласно Раздел II, чл.22.
 • При първото класиране за предстояща учебна година електронната система класира децата до броя на определения капацитет за всяка една от групите, а при всяко следващо класиране – според обявените от директора свободни места. 
 • В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца с равен брой точки е  по-голям от броя на свободните  места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.
 • Общият брой на децата, класирани за прием по социални критерии, е до 30% от общия брой на приетите до капацитета на съответната група в детското заведение. В рамките на този процент само за детските градини влизат и децата със СОП (специални образователни потребности), които според нормативните разпоредби са до 3 в група. В случай, че дадено дете, ползващо социални критерии, не е класирано по първо желание за местата от квотата за тези критерии, то същото дете участва и в класирането за местата по общ ред по първо желание, като получените от социалните критерии точки се намаляват от общия брой точки, събрани от детето. Едва тогава се преминава към класиране по второ и следващи желания.
 • При обявяване на свободните места за всяко класиране, директорите следва да спазват определената в чл. 27 квота 30% за децата, кандидатстващи по социални критерии
 • Критерий 2.1 за децата със СОП (специални образователни потребности) се ползва само от децата над 3-годишна възраст, които кандидатстват за детска градина и имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата.
 • Близнаците се записват заедно в съответното детско заведение, ако поне единият от тях е класиран в съответната група.

Записване

 • Родителите (настойниците) записват детето в детското заведение, за което е класирано, в определени в графика на дейностите срокове.
 • Записването се извършва от директора на детската ясла или детската градина след проверка на подадените от родителя задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение №2).
 • Задължителни документи са:
 • попълнено заявление за записване по образец (Приложение №3);
 • копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
 • личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване.
 • Класираното дете се записва от родителите при директора на детското заведение само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
 • Родител (настойник), посочил данни (критерии), които са дали определен брой точки при класирането, и не може да ги удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващите класирания е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие, ако не попада под предвидената забрана, съгласно Раздел II, чл.22.
 • Директорът на детското заведение отразява записаното дете  в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
 • След записването на дадено дете в конкретното детско заведение отпада възможността същото да участва в последващи класирания. Изключения се допускат съгласно описаните в Раздел V правила.
 • Записаните за предстояща учебна година деца постъпват в детските градини на 15 септември – в началото на учебната година.

Необходими медицински изследвания за прием

 • Пълна кръвна картина (ПКК)
 • Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ)
 • Урина – общохимично изследване и седимент
 • Микробиологично изследване на фецес
 • Перианален отпечатък за ентеробиоза
 • Фекална проба за чревни протози и хелминти
 • Сифилис PRP – изследване на родител – васерман (само в някои ясли)
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com