Българският Кодекс на труда за пръв път влиза в крак с времето по два важни въпроса. За да се поситигне по-добро съвместяване на трудовите и семейните задължения, родител ще може при нужда да поиска за известно време работа от разстояние, изменение на работното време или разпределението му, както и други промени в трудовото правоотношение. Тази възможност се дава на родителите на деца до 8-годишна възраст, а за пръв път и на хора, които полагат грижа за родител, съпруг или други роднини по
права линия поради медицински или други сериозни причини, пише в. „Сега“.

Бащите вече ще имат право на двумесечен платен отпуск

Текстовете са включени в проект за промени в Кодекса на труда, предложени за обществено обсъждане от социалното министерство. Поводът за тях е европейска директива относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Възможността да се иска промяна в работното време обаче не обвързва работодателя със задължението да я предостави.

Ако не е съгласен с искането, единственото му задължение е да даде в 14-дневен срок мотивиран писмен отговор за отказа си.

Целта е създаването на прозрачност и яснота в отношенията между страните по трудовото правоотношение и насърчаване на по-предвидима заетост, когато това е обосновано и възможно, пишат от МТСП.

Макар и в същото условно наклонение, права на по-гъвкаво работно време и работа от разстояние получават и хората, които се грижат за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради медицински или други сериозни причини. Тази промяна също формално не променя нищо съществено в отношенията между работодател и служител, но всъщност е историческа, защото за пръв път в Кодекса на труда се споменават грижи за други близки, а не малки деца.

До този момент право да искат по-облекчен режим на работа бе регламентирано в Кодекса единствено за завръщащите се от отпуск по майчинство. Текстът бе покатегоричен по отношение на работодателите, макар и с вратичка за отказ. Той предвиждаше “с цел да се насърчи по-успешното съвместяване на трудовите и семейните задължения на работника или служителя работодателят е длъжен да вземе под внимание предложението, когато съществува такава възможност в предприятието”.

Промените съпровождат новия отпуск от 2 месеца за бащи до 8-годишнината на детето. И той произтича от същата европейска директива, която изисква държавите членки да осигурят индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите с продължителност четири месеца, два месеца от които не могат да бъдат прехвърляни на другия родител. За периода на този отпуск е задължително да се определи заплащане или обезщетение по начин, улесняващ ползването му от двамата родители.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com