Програмата на МОН „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ ще разпредели на още 100 градини 1 милион лева за ново оборудване в общинските градини в страната.

През изминалата година в рамките на програмата се прилагат иновативни практики в над 200 детски градини в страна от близо1200 учители и над 20 000 деца.

Дейностите по програмата са насочени към подкрепа на прилагането и популяризирането на иновативни практики, с които се цели повишаване качеството на предучилищното образование

Чрез финансирането по програмата може да се модернизира средата в детската градина, да се изградят пространства, които да стимулират и насърчават детското любопитство или да се вложат творчески и иновативни решения за работа на учителите в детските градини. Интересът към програмата се засилва с всяка изминала година, тъй като допринася за разгръщане на потенциала на децата и създава условия за надграждане професионалните компетентности на учителите, изгражда позитивна образователна среда, подкрепяща здравословното хранене и здравословния начин на живот на децата. В това число и иновативни практики за приобщаване и успешна адаптация на деца със специални образователни потребности.

Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини, за организирането на регионални и национален форуми по предучилищно образование – РУО, а по дейността за осигуряване на възможност за участие в Международна конференция за образование и грижи в ранна детска възраст – МОН.

Програмата ще се изпълнява през учебната 2024/2025 година. Предоставените финансови средства по програмата могат да се разходват до края на учебната 2024/2025.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com