Броят на децата в първите възрастови групи в детските градини в Пловдив ще бъде завишен до 30, предлага зам.-кметът по образование Стефан Стоянов. Причината е, че има чакащи за класиране деца за учебната 2022/2023 г., пишат в Plovdiv24.bg.

На 12.05.2022 г. е проведено първо класиране за новосформирана първа група за учебната 2022/2023 година за общинските детски градини на територията на Община Пловдив. Обявените места за първо класиране в детските градини са 2088, а броят на кандидатствалите за прием деца за първо класиране е 2426 деца. От тях са класирани 1962 деца, а останалите ще участват в следващото второ класиране. След класирането са останали незаети 126 места за първа възрастова група, като от тях 82 са в район “Източен”.

Предвид броя на некласирани деца и осигуряване на възможност за последващия им прием на етап второ и трето класиране в институциите на предучилищното образование, е необходимо да бъде увеличен броят на места в детските гради с още до пет деца в група, а именно до 30, аргументира се Стоянов.

Завишаването на броя на децата в група е съобразено със здравните изисквания към детските градини, определени с наредба на министъра на здравеопазването, и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

В предложението се припомня, че през последните години се наблюдава тенденция за средна месечна посещаемост за първа група под 18 деца, вкл. и през годините преди обявяването на извънредната епидемична обстановка, когато е още по-ниска. Стоянов подчертава, че не без значение е и фактът, че от страна на Община Пловдив са осигурени добри социално- битови условия за отглеждането и възпитанието на децата в детските градини и броят на децата е съобразен с необходимостта за гарантиране на сигурността и безопасността им.

Зам.-кметът допълва, че за второ основно класиране следва да бъдат обявени свободни места до 25 деца в първа група, съобразно правните възможности, дадени от чл. 57 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, което отново няма да даде възможност за прием на всички участващи в класирането деца.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com