свободни места, детски градини, детски ясли

Според вас колко деца има в детските градини и ясли в страната? Вижте статистиката на децата по видовете детски градини.

Към 31.12.2019 г. в страната функционират 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 764 места в тях. В сравнение с предходната година броят
на местата в детските ясли в страната нараства с 538, или с 1.6% .

В градовете детските ясли са 718 с 31 409 места, а в селата – 117 с 2 355 места. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2019 г. общо за страната е 17.9%, като найвисока е тя в областите Габрово (26.3%), Благоевград (23.4%) и Враца (22.6%).

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2019 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 80.9%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0.02%. В края на 2019 г. обхватът
на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17.1%.
Най-високи са стойностите на показателя за областите Габрово (24.3%), Плевен (22.2%) и София (столица) (22.0%).

 

Източник: Национален статистически институт (НСИ)

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com