диабет

През април се проведе кръгла маса за медицинските грижи за децата с хронични заболявания, организирана от Сдружението за развитие на българското здравеопазване, Българското национално сдружение по детска ендокринология и Варненско дружество по детска ендокринология. 

Дискутирани бяха проблемите, с които се сблъскват децата с диабет в детските градини и училищата, част от тях са необходимост от

присъствие на родител, който да измерва кръвната захар и да поставя инсулин при децата в детските градини и началните класове в училище или отказ на медицинските лица работещи в ясли, градини и училища да оказват каквато и да е медицинска грижа – даване на лекарства, мерене на кръвна захар

Родителите на деца с такива заболявания срещат и трудности заради липсата на глюкагон и хладилници в градините и училищата, както в почти половината от случаите на децата, посещаващи училище, се вижда, че те крият заболяването си, което поставя в риск живота им.

България черпи опит от Швеция за грижата за децата с хронични заболявания

Проф. Гун Форсандър от Гьотеборг, Швеция, представи опита при въвеждане и поддържане на грижа за децата с диабет след промени в законодателството от 2009 г.

“Най-важният момент в грижата е осигуряване на равни условия за детето с диабет с останалите ученици. При диагностициране на заболяването медицинският екип предоставя информация на детското/ учебното заведение, което посещава детето. Тъй като в Швеция една медицинска сестра работи във 2-3 училища, ръководството на училището избира друго лице от персонала на училището, което поема ангажимент да оказва грижа за детето с диабет”, коментира професорът.

Той допълни, че е нужно да се премине обучение от медицинския екип, и да се разписват отговорностите. Изготвя се и индивидуален план за грижа за детето. За времето, в което детето е в детското или учебно заведение, всички медицински грижи се поемат от училището.

За целта училището получава допълнително финансиране, когато в него учи дете с хронично заболяване

Като резултат от подобряването на грижата е отчетено, че за период от 6 години има значително подобрение в грижата. Например само 14% от родителите все още се страхуват от хипогликемии (опасно ниска кръвна захар) по време на училище и намаляват дозите на сутрешния инсулин в Швеция.

Стремежът е да се прекрати това поведение, тъй като то води до повишаване на кръвната захар и риск от нарушено обучение (влошава се възможността за усвояване на знания), както и от по-далечни усложнения.

Швеция отчита и допълнително подобрение в средния гликиран хемоглобин като показател за успех от лечението при диабет след въвеждане на законодателството

Бе представен и опитът на Община Варна и Варненското дружество по детска ендокринология, в които от няколко години на доброволни начала лекарите провеждат обучение на медицинския персонал в градините и училищата, както и изготвят индивидуални планове на децата.

От началото на 2019 г. е осигурена сума от общинския бюджет, с която ще бъдат проведени обучения, ще бъдат изготвени индивидуални планове за грижа, както и образователни материали.

Участниците в кръглата маса се обединиха около следните решения:

Да бъде променена подзаконовата нормативна уредба – Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата, и в Наредба № 26 от 18 ноември 2008 Г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, която недвусмислено да ангажира медицинските специалисти работещи в яслите, градините и училищата да оказват медицинска грижа по указания дадени от лекаря, при който е диспансеризирано детето.

Да се прилага принципното становище на ISPAD (International society for Pediatric and Adolescent diabetes) за грижи за деца със захарен диабет тип 1 в училище.

Глюкагонът да бъде добавен с списъка за лекарства в спешния шкаф на здравния кабинет към Наредба 3 (ако има такова дете). Да бъде вписано и задължение за осигуряване на хладилник за съхранението му

Да се изготвя индивидуален план за грижа, валиден за 1 година. Родителите да упълномощават с подпис представители на училищния персонал за грижа в училище/детска градина, с активното посредничество и контрол на лекуващия екип.

А какъв е приемът на деца с хронични заболявания в детските градини

Лекуващите лекари да обучават медицинските специалисти – както рутинно, така и при допълнителни нужди.

Да се търси начин за допълнително финансиране на училището чрез по-висок ЕРС /единен разходен стандарт/ или друг работещ вариант. В момента такова получават само специалните групи и децата със СОП, като хроничното заболяване изискващо медицинска грижа, не се приема за специална образователна потребност.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com