детски надбавки

Детски надбавки

Детски надбавки – всичко, което трябва да знаете за семейните помощи, полагащи се на родителите всеки месец. Въпреки, че сумите са оскъдни, семействата, покрили определени критерии, имат право да ги получават. 

Процедура

Каква е процедурата за заявление на детски помощи, които се полагат на деца до максимум 20-годишна възраст със завършено средно образование? Първо трябва да се съберете няколко броя документи за детски надбавки:

Вижте още декларации за детски добавки- тук (Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство).

Първо трябва да подадете молба-декларация в Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Носите основните документи, описани горе.

Като за отделни случаи има и по-специални документи:

 • Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството
 • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК -само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД – месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта 
 • Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД – месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.)
 • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
 • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител

Продължете на следващата страница ->

2 COMMENTS

 1. Уважаем/а Nurjihan,
  Напълно съм съгласна с Вас! Държавата има своите задължения към гражданите си, но и те имат своите задължения, като например да познават граматиката, лексиката и пунктуацията на българския книжовен език.
  В ерата на информационните технолигии, няваякъде е достъпна проверката на правописа на дадена дума, а и не само това.
  Търсете си правата, но не оставайте длъжни на държавата!
  Всичко добро!
  п.с. Образованието в България е безплатно за българските граждани, но тази издръжка излиза от държавния бюджет. Нека поне има за какво да са похарчени тези пари!

 2. Независимо колко получават родителите на всички деца са задължително да си получават децките дабавки,те са Бъл.граждани на нащта страна ипса бъдещтото на Балгария,нищто стимулиращто не се прави за младежителни спорт,никакви забавления,и децките сапсмешна 40 лева,поражда се агресии във училищтата,от малки пропушват,няма определени стриктни правила и да се спазват законите,какви превилегии имат родител който сам се грижи за възпитанието на детето си..уж сме Европейска държава имаме патагонска държава…живеем ама и ни не знаем защто