детски надбавки

Детски надбавки

Детски надбавки – всичко, което трябва да знаете за семейните помощи, полагащи се на родителите всеки месец. Въпреки, че сумите са оскъдни, семействата, покрили определени критерии, имат право да ги получават. 

Процедура

Каква е процедурата за заявление на детски помощи, които се полагат на деца до максимум 20-годишна възраст със завършено средно образование? Първо трябва да се съберете няколко броя документи за детски надбавки:

Вижте още декларации за детски добавки- тук (Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство).

Първо трябва да подадете молба-декларация в Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. Носите основните документи, описани горе.

Като за отделни случаи има и по-специални документи:

  • Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството
  • Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК -само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД – месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта 
  • Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД – месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.)
  • Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител

Продължете на следващата страница ->