деца

Национална мрежа за децата представи годишния си доклад БЕЛЕЖНИК 2017: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, като тази година държавата получи Среден 3,20. Докладът оценява изпълнението на ангажиментите на различните държавни институции, които касаят грижите за децата.

Секторите „Здравеопазване“ и „Образование“ са оценени най-високо с Добър 3,64 и Среден 3,44.

Положително е оценено намаляването на детската смъртност и усилията на държавата за детското здраве. Усилията за промените в училищното образование и ангажиментите, свързани с приобщаващото образование, част от новия Закон за предучилищното и училищното образование, са оценени високо.

Секторът „Правосъдие“ получава Среден 3,05, тъй като реформата на системата за детско правосъдие все още не е факт, въпреки че през 2016 г. Министерството на правосъдието изработи проект на закон, който да замени остарялото законодателство в областта, пишат от сдружението.

Сектор „Семейство и алтернативни грижи“ със Среден 3,01 Въпреки усилията на държавата за родителите и гарантиране правото на детето чрез превантивни и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на специализираните институции, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето и семейството. Почти същият брой деца продължават да живеят във формална грижа, въпреки закриването на голяма част от институциите за детска грижая.

Най-ниската оценка в „Бележник 2017“ остава отново областта „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“ – Среден 2,86. За пета поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация срещу деца, коментират от сдружението. Страната ни продължава да бъде една от трите страни членки на ЕС, които нямат специализиран омбудсман по правата на детето, продължава да има практики на дискриминация и неравно третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход и достъпът им до качествено образование, здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.