Критерии за прием в детските ясли и градини в Бургас

Какви са критериите за прием в детските градини в Бургас?

Приемът на децата се извършва по електронен път, като всеки родител се регистрира в Електронната система на Бургас.

Заявления за постъпване в детска градина се подават от 1-ви до 21-ви април 2020 г.

Основни критерии:Точки:
Дете с постоянен или настоящ адрес, което живее над 2 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием (не важи за деца, кандидатстващи за детска ясла)300 т.
Дете с постоянен или настоящ адрес, което живее от 1 г. или повече на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием200 т.
Дете с постоянен или настоящ адрес, което живее под 1 г. на посочен адрес в съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием100 т.
Дете с постоянен или настоящ адрес, който е извън съответния прилежащ район към детската ясла, детската градина или училището, считано към датата на подаване на заявлението за прием1 т.

Допълнения към основните критерии:

Деца, кандидатстващи за детска градина или подготвителна група в училище, чиито брат или сестра посещават същото детско или учебно заведение към 15-ти септември на идната учебна година, се разпределят към първия критерий, независимо от постоянния или настоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

Детски градини в Бургас – списък

Деца, кандидатстващи за детска ясла, чиито брат или сестра посещават същото детско заведение към 15-ти септември на идната учебна година, се разпределят във втори критерий, независимо от постоянния илинастоящия им адрес. Допълнително към това се начисляват и 30 допълнителни точки.

Осиновени деца или деца от приемни семейства могат да бъдат разпределени в една от групите както по постоянен или настоящ адрес на детето, така и на осиновителя или приемния родител, което е по-благоприятно. За всички останали деца се използва само адреса на детето.

Допълнителни критерии:Точки:
Дете, завършило детска ясла в избраната детска градина (важи само за деца, кандидатстващи за детска градина)16 т.
Дете с трайни увреждания над 50%14 т.
Дете с един или двама починали родители12 т.
Дете от многодетно семейство (с три или повече деца)10 т.
Дете със СОП1 т.
Дете-близнак1 т.

Критерии на база избор на СДЯ, ДГ или училище:

– за първо желание – 8 точки;

– за второ желание – 7 точки;

– за трето желание – 6 точки;

Сумата на точки от всички критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано детско или учебно заведение. Ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище или детска градина, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

Времето на регистрация има превес при приема

Системата за прием в детските градини в Бургас отчита като предимство времето за регистрация, но само ако след прилагане на критерии за класиране броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата в съответното училище илидетска градина, децата се класират по реда на регистрация в електронната система.

График 2020 г.

Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 7-ми май в сайта на електронната система за прием и на видно място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища.

Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 11-ти до 18-ти май на място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища, където са приети.

Свободните места след първо класиране се обявяват на 21-ви май.

Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 22-ри до 29-ти май чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище. Тези родители, които не са подали заявление за прием в детско/учебно заведение, могат да го направят през този период.

Частни детски ясли и градини в Бургас

Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 04-ти юни, като записването на приетите деца става от 05-ти до 10-ти юни.

Свободните места след второ класиране се обявяват на 12.06

Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок от 15-ти до 19-ти юни в електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище.

Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 23-ти юни, като записването на приетите деца става от 25-ти до 30-ти юни.

Свободните места след трето класиране се обявяват на 2-ри юли.

Записването на приетите деца след трето класиране се извършва в съответните СДЯ, ДГ или училище.

Забележки

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записването. На място се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства. В противен случай детето няма да бъде записано.

Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

Заявеният в Регистрационния талон от родителите адрес на местоживеене на детето се проверява по служебен ред. Ако декларираният в регистрационния талон адрес не съвпада с адреса, подаден от ГРАО, детето не се записва. Родителите са длъжни в периода, определен за корекции, да актуализират адреса. Ако не го направят, адресът ще бъде променен по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране с правилния адрес.

Постъпването на децата в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се извършва на 15-ти септември.

За всяка детска ясла, детска градина или училище на територията на Община Бургас е определен прилежащ район, който включва един или повече Центрове за административни услуги (ЦАУ) според административното деление на Община Бургас. В зависимост от постоянния или настоящия адрес на детето (както и от времетраенето на местоживеенето), децата биват разпределени в 4 групи, така както е описано в Основни критерии за класиране.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com