В България вече има Монтесори магистърска програма и следдипломни квалификации за работа с деца във възрастта 3 – 7 години. Тя стартира през есента на 2021 г. във Факултет по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”.

Магистърската програма ще предоставя специализация в областта на Монтесори и Монтесори педагогиката в дигиталното общество. Студентите ще специализират в областта на иновативните методи на преподаване и приобщаващите образователни подходи до предучилищния етап. В програмата това се постига чрез задълбочено обучение в областта на Монтесори педагогиката (най-широко разпространената алтернативна педагогика, с над 30 000 учебни заведения в цял свят), както и медийната педагогика и медийната грамотност (включена в европейската рамка за учене през целия живот). Посредством тях на обучаемите се дават инструменти за индивидуализация на образователния процес, както и методическа подготовка за това как да се подкрепи развитието на всяко отделно дете в рамките на групата. Чрез обучението в магистърската програма студентите се научават как да създават, организират и работят в мултисензорна образователна среда, която дава възможност на децата да разгърнат своя потенциал, да се самоизграждат като любознателни, критично мислещи и свободни личности.

Всичко за детето и слънцезащитата

През първия семестър студентите ще изучават дисциплини, свързани основно с Монтесори педагогиката и методиката на Монтесори обучението и формиране на (дигитално) медийна грамотност в детството. В практико-приложен аспект е предвидено наблюдение в Монтесори образователна среда.

В рамките на втория семестър студентите избират един специализиран модул, свързан с тяхната базисна бакалавърска специалност или желанието им бъдещо за професионално развитие и изучават общо пет задължителни дисциплини и една избираема. Първата специализация е за Монтесори специалист по образователни методи в създаването на подкрепяща среда за индивидуалните нужди на всяко дете – модулът е предназначен за специалисти, които ще работят с деца със СОП.

3 лесни стъпки какво да правим, ако говорът на детето закъснява

Втора специализация е за Монтесори специалист по образователни методи във формирането на дигитално-медийна грамотност – модулът е предназначен за педагогически специалисти, психолози, логопеди и други специалисти, които работят в детски градини и училища, центрове за подкрепа на личностно развитие, родителски кооперативи, детски центрове и кабинети. Третата специализация е за Монтесори специалист по образователни методи в преподаването на английски език – модулът е предназначен за студенти с бакалавърска специалност или следдипломна квалификация „учител по чужд език“, както и за специалисти, притежаващи педагогическа правоспособност и сертификат за владеене на английски език на ниво „В-2“. Четвърта специализация е за Монтесори специалист по управление на иновациите в образователната система – модулът е насочен към управленски кадри в образователни институции, които имат желание за специализират в управлението на хора и процеси при въвеждане на иновации в учебното заведение.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com