Родителите на деца, неприети в общински или държавни детски градини или училища поради липса на места, ще бъдат компенсирани със средства от държавния бюджет. За да можете да кандидатствате за компенсации за частна детска градина, трябва да отговаряте едновременно на няколко условия:

Окончателно: ще компенсират родителите на деца, неприети в детски градини

  • Компенсират се разходите на родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, което означава, че децата в яслена възраст, които не са приети в общинските ясли, не могат да се възползват от компенсациите.
  • Детето трябва да е кандидатствало за прием в детска градина или училище по настоящ адрес и да не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  • Детето не трябва да е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина.
  • Общината по настоящия адрес на детето не трябва e предложила на родителите друго място, поради липса на свободни места във всички детски градини в прилежащия район. Тук обърнете внимание, че, например, ако в населено ви място има между 2 и 5 детски градини, общината може да Ви предложи място в която и да е от тях и, ако не го приемете, няма да имате право на компенсация.
  • За съответната учебна година детето трябва да е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в каквато и да е форма в частна градина или училище. Какво означава „самостоятелна организация на предучилищното образование“? Тя включва възпитание социализация, обучение и отглеждане на детето, организирани от родителя, но и проследяване на постиженията на детето от детската градина или училището в началото и в края на учебното време. В тази хипотеза, трябва да имате сключен договор за обучение за постигане на очакваните резултати в поне 4 образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за съответната възрастова група. Ако сключвате договор с физическо лице, то трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността „Учител“ в детска градина, които отново са нормативно определени. Т.е. не може просто да решите да обучавате детето си сами или да го оставите на баба му – това ще е възможно, ако имате договор с въпросната баба и тя отговаря на изискванията да бъде учител. Направените разходи трябва да се доказват със съответните счетоводни документи.
  • Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция не трябва да е включена в системата на държавно финансиране.
  • Родителите не трябва да получават каквато и да е форма на подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности, на друго основание за периода, за който се кандидатства. Размерът на компенсациите ще бъде уточнен от Министъра на образованието и науката до дни (срокът, който има той е 7 дни от влизане в сила на Наредбата), но се очаква да варира около 300 лева, с малки отклонения, в зависимост от възрастта на детето.

Източник: Живот във Варна – практическо ръководство

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com