помощ за първолак

Еднократна помощ за първолак в размер на 300 лв. отпуска държавата.

Какви са критериите?

 • Право на тези пари имат родители с деца, записани в държавно или общинско училище в първи или осми клас
 • Помощта се отпуска независимо от дохода на семейството
 • Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, подлежи на възстановяване при следните обстоятелатва:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнена от пълнолетно лице и подадена до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

 1. лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
 2. чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
 3. по електронен път чрез Системата за Сигурно Електронно Връчване.

Необходими документи:

 1. Заявление-декларация по образец;
 2. Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
 3. Медицински протокол на ЛКК – в случаите по чл. 26 ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца;
 4. Лична карта (за справка).

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

• Със заявление на гише в център за административно обслужване
• През портал за предоставяне на електронни услуги
• Със заявление по пощата

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here