такси за детски градини в София

Това реши Върховният административен съд на 13-ти ноември 2019 г.

Таксата за детска градина в София ще зависи от посещенията на детето и ако то отсъства цял месец, няма да има нужда родителите му да заплащат такса, дори в размер на 50 на сто. Това се казва в решение на Върховния административен съд (ВАС) от 13.11.2019 г.

До момента според наредбата се изискваше плащане без основание, тоест без предоставяне на услуга от страна на местния орган (детската градина), което противоречи на принципа на чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), че местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по представяне на услугата.

И от декември 2019 г. таксата за детските ясли и градини ще се базира на дните от посещенията на детето за изминалия месец

В решение номер № 15347 ВАС отменя разпоредбата, заложена в общинската наредба, според която родителите дължат на детската градина 50 на сто от таксата за месеца, в който детето не е посещавало забавачката.

Вижте списъка на всички частни детски градини в София

Върховният административен съд е отменил разпоредбата от общинската наредба, според която дори и детето да не е ходило въобще на забавачка, родителите му дължат 30 лева или половин размер от таксата за услугата.

С решението си ВАС заявява категорично, че така възприетата „абонаментна такса“ е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно – чл. 30, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закон за народната просвета, в който е регламентирано, че за времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса.

Изложени са мотиви, че местната наредба може да детайлизира и разпоредбите на закона, но нейните текстове трябва да съответстват на нормативния акт от по-висока степен.

При неприсъствие на детето в съответната детска ясла или детска градина необосновано и в противоречие с нормативни актове от по-висока степен общинската наредба на СОС е разграничила таксите на постоянна с характер на абонаментна и на такси за посещение на децата в детските градини и ясли. Цитираните закони – ЗМДТ, ЗПУО, не предпоставят издръжката на децата в посочените ясли и градини от това дали посещават или не съответното заведение.

Както се посочи по-горе заплащането на такса е срещу получена услуга и при непредоставянето й незаконосъобразно в общинската наредба е прието, че се заплаща такава и при неприсъствие на детето в детска ясла или детска градина.

Промяната вече е отразена и в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

И в момента не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване или други уважителни причини от детското заведение.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com