Интересът към яслите нараства с по-голям темп от местата, показва последната статистика на НСИ.

Към 31 декември 2022 г. в страната работят 835 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 33 193 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 337, или с 1 на сто. Към 31 декември 2022 г. осигуреността с места общо за страната е 19,5 на сто, като най-висока е в областите Габрово (29,4 на сто), Плевен (26,7 на сто) и Благоевград (25,3 на сто).

С 4% повече постъпили деца през 2022

През 2022 г. в детски ясли са постъпили 29 080 деца, което е с 1127, или с 4 на сто повече в сравнение с предходната година. В края на годината в детски ясли се отглеждат и възпитават 30 544 деца, от които момчетата са 15 857, а момичетата – 14 687.

В градовете детските ясли са 726 с 30 968 места, а в селата – 109 с 2225 места. В сравнение с предходната година местата в детски ясли в градовете се увеличават с 1 на сто, а тези в селата – с 1,6 на сто.

В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли се увеличават с 820, или с 2,8 на сто. В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за страната е 17,9 на сто. Най-висок е показателят за областите Габрово (23,4 на сто), Плевен (22,6 на сто) и София (столица) (21,9 на сто).

Най-често родителите пускат децата на 2 години

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2022 г. се запазва без изменение. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 81,5 на сто, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0,04 на сто.

Медицинският персонал намалява за сметка на немедицинския

Към 31 декември 2022 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 7942 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 3675, като 93,4 на сто от тях са медицински сестри. За периода 2017- 2022 г. медицински специалисти по здравни грижи са намалели от 3558 до 3434 за сметка на друг немедицински персонал, който се е увеличил от 3916 на 4262 души за цялата страна .

Светлана Иванова
Новият член в екипа ни - Светлана е завършила педагогика, но обича да пише за деца, образование и много теми, свързани с родителството.