детската градина

Да бъдат включени задължително биохрани в болничните заведения, столовете на ведомствата и детските градини, предвижда Национален план за развитие на биологичното производство до 2030 г., качен за обществено обсъждане.

Според него подходящи мерки за повишаване на осведомеността на потребителите за биологичното производство следва да бъдат започнати още от училищата и детските градини. В това отношение е подходящо в схемата на ЕС за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ да се увеличи делът на биологичните продукти, като се даде на първо място преднина на тези, които са произведени в Република България, на второ място на тези произведени от вътреобщностна търговия и на последно място от внос.

Подходяща мярка за увеличаване потреблението на биологични продукти е да се увеличи делът им в менютата на децата в детските градини, ясли и кухни, като се наблегне на био продукти от български производители, се посочва в плана. Според него инициативата може да се стартира с пилотен проект, който първоначално (2025 г.) да обхване около 50 бр. детски градини, ясли и кухни, а през периода от 2026 г. до 2030 г. броят им да се увеличи до  200 бр., които приоритетно да ползват местни (български) биопродукти.

Инициативата ще стимулира не само местното био производство, но и ще доведе до по-качествено и здравословно хранене на децата

Преди изготвянето на пилотния проект е необходимо проучване за въвеждане на местни (български) биологични продукти в детските градини, детски ясли и детски кухни чрез иницииране на инициатива за осигуряване на допълнителни средства на общините в размер на 30% над отпусканите до момента средства от държавния бюджет за издръжка на детските заведения и кухни.

Друга мярка предвижда българските биологични продукти да се включат и в общественото хранене по общинските (държавни) социални заведения и детски кухни в провежданите от тях „зелени“ обществени поръчки за доставки на храни и кетъринг. Аспектите на биологичното производство, неговото регионално измерение и сезонността следва да се разглеждат заедно, като подпомагането свързано с екологосъобразни обществени поръчки и на социално слабите слоеве да е с приоритет към българските сезонни био продукти.

Стимулирането за използване на биологични продукти в обществените заведения ще се извърши чрез въвеждане на Директивата за зелени екологосъобразни обществени поръчки посредстом промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и други възможности за увеличаване на разпространението и продажбата на биологични продукти. Това ще позволи на редица обществени организации да закупуват биопродукти вместо конвенционални и ще увеличи обема на закупената био продукция за сектора на общественото хранене.

В плана е заложена инициатива на МЗХ към Министерство на финансите за законодателна промяна във връзка с провеждането на „Зелени обществени поръчки“ и критериите за възлагането им. Необходимо е интегриране на биологичните продукти с минималните задължителни критерии по ЗОП за възлагане, с като се цели увеличаване на дела на биопродуктите, които да представляват до 5% от количествата на доставките.

Като първа стъпка е извършване на проучване на възможността за иницииране на споразумения между МЗХ и Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на труда и социалната политика и общините за включване на български био продукти в храненето на служители на ведомствата, пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи. Извършване на анализ на потреблението на хранителни продукти по категории в посочените ведомства, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите им са предвидени в плана.

В него се посочва, че са нужни допълнителни мерки за борба с измамнит е практики, свързани с етикетирането са предвидени в националния каталог със санкции.

iВ търговската мрежа се предлагат немалък брой конвенционални храни и продукти, носещи обозначения като “еко”, “натурално”, “чисто”, “органик” и други термини и производни, които подвеждат потребителите, че предлаганите конвенционални продукти са сертифицирани за биологични. Нивото на осведоменост на потребителите не е достатъчно високо и не винаги те могат да разпознаят сертифицираните биологични продукти от конвенционалните. Голяма част от потребителите не познават логото на ЕС за биологично земеделие, не знаят какво означават кодовите номера на Контролиращите лица, произхода на продуктите и т.н. Потребителите не се възползват от възможностите за проследимост на сертифицираните биологични продукти, с което биха си гарантирали спокойствието и доверието, че консумират безопасни и здравословни храни.

Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com