За децата от яслена първа и втора група в детските градини няма да се изискват медицински бележки за извинение на отсъствията, а вместо това родителят може да подаде декларация в свободен текст или по образец, че желае детето му да остане вкъщи за съответен период в рамките на извънредната епидемиологична обстановка и отсъствията да бъдат извинявани служебно.

Според ИСОДЗ – системата в София е препоръчително децата, за които предучилищното образование не е задължително, и има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт, именно заради това се разрешава служебното извинение на отсъствията по време на учебната година.

При децата в подготвителна група в детските градини родителите могат да изберат самостоятелна организация, като родителите подават заявление до директора на детската градина, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование. Очаква се в тази възрастова група дните по уважителни причини да бъдат увеличени от 10 на 20.
Катерина Ковачева
Нашият главен редактор балансира между полезно съдържание за детските политики, споделяне на иновативни практики, гостуване на специалисти и репортажи по значими за децата теми. Следи за всякакви нередности в детските ясли и градини, споделя сигнали от родители и е нащрек за нарушени права на децата.