Ако детето ви не е прието в детска градина, запишете го в частна и искате да ви компенсират, ето какво трябва да знаете:

Има действаща Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Такива се изплащат в София и Пловдив.

Компенсират се разходите на родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, при условия:

 • детето трябва да е кандидатствало за прием в детска градина или училище и да не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година
 • детето не трябва да е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина
 • общината по настоящия адрес на детето не трябва да e предложила на родителите друго място, поради липса на свободни места във всички детски градини в прилежащия район
 • за съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище
 • aко частната градина, в която сте записали детето, не е лицензирана и има наименование “център” или е “кооператив”, е нужно да има назначен педагог
 • aко детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или училище – частната институция не трябва да е включена в системата на държавно финансиране. Включените детските градини за София – може да намерите тук – “Списък на частните училища и детски градини, които са включени в системата на държавното финансиране, за периода от 2018 г. – 2021 г. (публ. 19.02.2021 г.) ” : https://www.mon.bg/bg/100276 
 • родителите не трябва да получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба

В какъв срок се кандидатства?

 • до 05 ноември 2022 г. – за получаване на компенсация за цялата учебна
 • до 5-о число на месеците от декември до юли за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението

Къде се подава искането за компенсация?

Родителят подава документите за кандидатстване в деловодството на Районна администрация на общината по настоящия адрес на детето, за където са кандидатствали.

Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г., определен със заповед на министъра на образованието и науката съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Какъв е размерът на компенсацията?

Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за 2022 г., определен със заповед на министъра на образованието и науката съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

До края на 31 декември 2022 г. издръжката е в размер на 372 лв.

Документи:

 • декларация по образец (може да я откриете на сайта на общината ви)
 • договор за обучение между родителя и частната ясла или юридическо/физическо лице
 • платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец
 • удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите

Договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени

Кога ще се изплащат компенсациите на родителите?

След проверка на документите, подадени от родителите, общините предоставят на Министерството на образованието и науката информация размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите – до 20-о число на месеца, в който са подадени исканията за изплащане на компенсациите.

Средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждане и възпитание на децата ще се превеждат на предоставената от родителите банкова сметкана в срок до 15 работни дни от влизането в сила на горепосочения акт на Министерски съвет.