чаши детска градина

Задължително ли е използването на еднократни чаши в Детските Градини? По колко пъти на ден трябва да се мият индивидуалните чаши за вода? Въпроси, които вие си задавате, когато бъдете информирани за начина по които децата Ви ще пият вода в Детската градина.

„Мисия аз избирам чаша за многократна употреба“ дават отговор.

1. Задължително ли е да се използват еднократни пластмасови чаши за вода от децата в Детските Градини? 

Категорично НЕ. Употребата на еднократни пластмасови чаши за вода не е описана в нито една от наредбите, които касаят Детските Градини, качествата на питейната вода, пиенето на вода, сервизната посуда и нейната хигиенизация. Вменяването на задължение за употребата на еднократни пластмасови чаши в Общинските Детски Заведения е абсолютно нерегламентирано.

Получени са редица сигнали от цялата страна, че инспектори на Регионалните Здравни Инспекции, при посещение на място в Детска Градина, издават устни разпоредби, лично към Директора за употреба на еднократни пластмасови чаши. Директорите се чувстват длъжни да се съобразят с устните препоръки поради непознаване на Наредбите. Досега от нито един подобен случай няма издадена писмена разпоредба. Това доказва, че вменяването на подобно задължение е законово необосновано.

При поискване на трактовка на Наредбите в писмен вид, регионалните инспектори дават отговор, че употребата на еднократни пластмасови чаши за вода „може“ да се допусне като вариант. Последното не поражда задължение.

/…./ Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба. /…./

Имаме ли право да изберем чашата за многократна употреба?

Да!

Имате право да изисквате въвеждането на многократната чаша. Когато изборът е на родителите и те заедно или през Настоятелството изберат и финансират начинанието, тогава няма никакви пречки или административни бариери за въвеждането на тази възпитателна, екологична практика.

Как и по колко пъти на ден трябва да се мият индивидуалните чаши за вода?

Чашите се измиват минимум веднъж дневно в края на деня, но без задължение за миене след всяка употреба.

Обосновка: Индивидуалните чаши за вода са изведени в отделна точка в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини, където не е упомената хигиенизация и дезинфекция след всяка употреба, за разлика от останалата не-индивидуална сервизна посуда.

Изискването за хигиена по Наредба е спазено, когато чашата за многократна употреба има индивидуален и уникален символ, ползва се само от един индивид (дете), само и единствено за консумация на вода.

При горните три спазени условия не е необходима хигиенизация след всяка употреба на чашата. Индивидуалните многократни чаши за пиене на вода за всяко едно дете следва да се хигиенизират минимум веднъж дневно. Това става в края на работния ден, когато целият инвентар от сервизна посуда по Наредба трябва да бъде хигиенизиран и подготвен за следващия ден.

Становището се основава на професионален правен анализ, който взима под внимание целия спектър от Закони и Наредби на Република България, които имат пряко и непряко касателство към наболелия въпрос за това как децата в Общинските Детски Заведения да консумират здравословни количества вода, като в същото време се избегне образуването на нерециклируем пластмасов отпадък в особено големи размери и като се спазят образователните норми и се постигне максимално ефективно използване на делегираните бюджети:

Откъс от „ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ВЪВЕЖДАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАШИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ в контекста на проект „Свободни от пластмаса“ и Кампания „Мисия: „Аз избирам чашата за многократна употреба““

„След като приборите и съдовете за хранене се дезинфекцират след всяко хранене, то те по презумпция следва да са за многократна употреба, а така също следва че те се използват от децата общо и без идентификация на всеки съд или прибор. Чашата за вода за всяко дете, която също е съд свързан с храненето, следва да е индивидуална за всяко дете. Очевидно тя е изключена от изискването за дезинфекция след всяка употреба, но това се отнася само, ако от чашата се консумира единствено вода. Другите напитки или течни и полутечни храни могат да се консумират от общите прибори, като за тях важи изискването за дезинфекция след всяка употреба. Отбеляза се, че тези изисквания са основно с цел предотвратяването на разпространението на заразни заболявания в детските градини. Няма принципна забрана да се въведат индивидуални съдове за всяко дете, които да бъдат ползвани за всички храни и напитки консумирани от детето. Това на практика ще подобри хигиенната обстановка и не е в противоречие с изискванията на съответните наредби. С оглед на пълнотата на изложението, трябва да отбележим че липсва принципна забрана и за ползване на съдове за еднократна употреба, поне що се отнася до индивидуалните чаши за вода. Този подход обаче касае единствено хигиенните изисквания и не отчита другите аспекти на проблема, в това число екологичните и икономическите фактори. При отчитането на тези допълнителни, но съществени фактори използването на индивидуални съдове за многократна употреба в детските градини се явява значително по обоснована и приемлива алтернатива. „

Децата разменят ли си чашите?

Не, децата не си разменят чашите. Опитът от детските групи, където многократните чаши бяха въведени до момента,  е категоричен – всяко дете използва само своята лична чаша без никакво объркване.

Употребата на лична чаша е естествено продължение на навика за употреба на други лични вещи в детската градина – лични пантофи, лична пижама, личен гребен. Децата познават този модел на употреба, безпогрешно разпознават и употребяват само собствените си принадлежности.

В допълнение:

 • в цяла Европа свят е установена добра практика за употреба на многократни чаши за пиене на вода от децата в детските градини. Навсякъде децата се справят отлично. По време на специално проведени срещи с  детски педагози и психолози вкл. и СОП специалисти. специалисти по Валдорфова и Монтесори педагогика , професионалистите в работа с деца потвърдиха, че многократният модел работи, има начин да бъде въведен и всички деца отлично се справят с него.
 • Опитът на специалистите, въвели  ToyBox проекта в България също е позитивен. Проектът, координиран от проф. Йотова, е свързан с пиенето на достатъчни количества вода и здравословно хранене в ранна детска възраст.   В рамките на този проект, участващите детски градини, са използвали само чаши за многократна употреба. Определена е здравословна норма за прием на вода в границите между 0.8 – 1,0 л. която се разпределя в около 10 порции на ден. Многократната чаша и приветливо оформения кът за вода стимулират изграждането на така важния здравословен  навик за хидратация през целия ден

По колко индивидуални чаши за пиене на вода са необходими за всяко дете в група?

Когато чашата има уникален символ за всяко дете в групата – по ЕДНА чаша на дете е напълно достатъчна. Индивидуализираната чаша става личната чаша на детето Х, от което пие само и единствено детето Х, за целия си престой в детската градина.Въпросът за това по колко чаши са необходими, често възниква заради „препоръки“ от страна на инспектори от РЗИ чашите да бъдат хигиенизирани след всяка употреба. Моля, вижте отговор на въпрос: 3. „Как и по колко пъти на ден трябва да се мият индивидуалните чаши за вода?“

Когато чашата няма индивидуален символ и нищо не я различава от останалите, тогава чашата е част от общата сервизна посуда и следва да се хигиенизира след всяка употреба, както е посочено в Наредба №3 за Здравните Изисквания към Детските Градини. Има детски градини, в които децата пият вода от обикновени метални чаши без индивидуален символ. Пиенето протича по следния начин: за всяко отпиване на вода детето взима нова чаша, след което чашата се изхвърля в контейнер за употребени чаши. Отговорният персонал се грижи за непрекъснатото хигиенизиране на тези чаши и връщането им обратно в употреба.

Тази практика има много негативни последствия:
• Необходимо е да се закупят голям брой чаши (от 3 до 5 бр. за всяко дете), което е много скъпо и се налага да се изберат евтини чаши, често пъти внос от Китай, които нямат описание за състава на метала.
• Непрекъснатото миене на чаши създава огромен обем от допълнителна работа, за което Детската Градина няма човешки ресурс
• Значително покачване на разходи за ток и вода, заради което не достигат средства за учебни материали и др. основни за целите на детската градина средства
• Децата не се насърчават да пият вода и не консумират достатъчно вода, което дългосрочно уврежда здравето и здравословните им навици
• Децата отново се учат да изхвърлят, вместо да се погрижат за собствената си вещ, да подредят, да върнат на място

Непосилните ресурси, необходими за закупуването на много на брой метални чаши за пиене на вода и непрекъснатото им хигиенизиране след всяка глътка вода , е дълбоката причина за въвеждането на еднократните пластмасови чаши в държавните детски градини през последните 7-8 години.

Kъде и как се поставят чашите? Колко място заемат?

Няма едно правило за това как да бъдат разположени чашите. Детските градини, в които има индивидуални чаши за всяко дете, намериха различни решения.

Ето няколко препоръки:
• Децата да могат физически да стигат до чашата. Ако чашата е на нивото на очите на детето, няма да има условия за напрашаване на чашата. Ако е гравирано дъното на чашата и чашата е ниско до земята (например на нивото на кръста на децата), тогава трябва да се сложи чиста бяла кърпа върху чашите или да се предвиди шкаф с капаче/малка вратичка
• Чашите стоят обърнати с отвора надолу или настрани, за да не влиза в тях прах.
• Чашите без дръжка могат да се наредят на поднос или върху етажерка от килиен тип (виж долу – за всяко дете може да има точно определена етажерка с картинка-легенда върху етажерката)
• Чашите с дръжка могат да се разположат и на закачалка. Това решение е удобно и много естетично. Задължително препоръчваме да се комбинира с легенда. Така всяка чаша ще бъде закачана на едно и също място, което гарантира и високо ниво на хигиена
• Предвидете начин чашите да не се допират една до друга от хигиенични съображения
• Мястото, което заемат 30 бр. чаши, разположени върху поднос е по-малко от 50 см2 (40х48 см ). Всеки наличен шкаф, маса или етажерка, може да свърши работа.
• По информация от практиките на педагозите в детските градини, най-голям успех има разполагането на чашите и водата за пиене в дневното помещение. Близостта на водата, както и личната чаша с любима картинка кара децата да пият два до три пъти по-често.

Как да убедя останалите родители? Вие как успяхте?

Да се започне разговорът за премахване на еднократните пластмасови чаши не е лесно, защото повечето хора са силно привързани към познатата реалност, не се замислят или не познават дълбочината на проблема. Помнете, че Вашето желание за положителна промяна ще доведе промяната. Всеки разговор, повдигане на темата в групата с родители, пред Обществен Съвет, и пред директора има по-голямо значение, отколкото може да предположите! Фактите в полза на индивидуалните чаши за многократна употреба в детските градини са силни и необорими. Най-важно е да покажете как се случват положителните промени в другите детски градини и колко по-добър е примерът и практиките там.

Какви са възможните пътища:

 • Да разговаряте предварително с учителите във Вашата детска група.
 • Да повдигнете темата по време на родителска среща и да гласувате идеята.
 • Да потърсите подкрепата на Обществен Съвет  и на Настоятелството.
 • Да разговаряте с Директора.
 • Да изпратите писмо до някоя от следните институции  (в този ред по приоритет) Регионална Здравна Инспекция, Регионално Управление Образование, Община, Кмет, Министерство на Образованието и Науката, Министерство на Здравеопазването, Министерство на Околната Среда и Водите.

Фактите:

 • Цената на еднократната пластмасова чаша (основен аргумент, който повлиява на мнозинството най-убедително) – можете да използвате всички материали оттук 
 • Внимание с аргумента „рециклиране“ – ако някой предложи да се разположат специални кофи. Отпадъкът от чаши (както и тарелки и др. съдове е нерециклируем. Интересно е, че дори и да намерите някъде чаши от PET, никоя фирма в България няма да ги приеме за рециклиране. Годни са само за депониране и изгаряне. Каквото хвърлим днес, вдишваме го утре. Буквално.
 • В цял свят е установена практика на употреба на многократни съдове за вода за ДГ
 • Специалисти по Валдорфова педагогика, Монтесори специалисти, други детски педагози и психолози вкл. и СОП специалисти потвърждават, че многократният модел на употреба с индивидуални символи в различни предмети (шкафове, легла, гребени, закакачалки, чаши и др.) ,работи, има добри практики да бъде въведен и всички деца отлично се справят с него.
 • Опитът на 2000 деца в цялата страна е категоричен  – всяко дете си ползва своята чаша без никакво объркване.
 • Употребата на еднократни пластмасови изделия за пиене на вода в ДГ в България не е  описано в никоя наредба и съответно е нерегламентирано.
 • Забраната на изделия за еднократна употреба вече е факт в толкова много държави. Ако Вашият директор все още използва такива чаши, трябва рано или късно да намери добра алтернатива. Поговорете каква е тя за него/нея.

Има ли детски градини, където вече са приложени чашите? Какво се случи там?

„Всички останаха много доволни – родители, учители и деца. Децата пият повече вода и искрено се радват на новите си чашки.“ Н.П, Директор, Детска Градина – гр. София

До момента повече от 2000 деца в 22 детски градини в цялата страна избраха личните индивидуални чаши за многократна употреба, които ОЦОСУР изработи в партньорство със ZERA.bg.

Наблюденията на учители и директори в детските градини, приложили индивидуалната чаша за пиене на вода са:

 • Децата веднага научават собствената чаша, дори и в яслените групи.
 • Децата се чувстват по-привлечени от къта за пиене на вода и започват да пият повече вода.
 • Децата заучават полезен навик „пазя“, „отговарям за моята чаша“, “ връщам на място“
 • Детската градина моментално реализира спестявания от бюджета. Повече средства остават на разположение в полза на децата и учебната работа.
 • Помощният персонал е облекчен – индивидуалната чаша за пиене на вода слага край на непрекъснатото миене.
 • Реализират се допълнителни спестявания от ток, вода и препарати.

​Всички са доволни от индивидуалната чаша за вода – директори, родители, учители, медицински лица,  деца.

Колко струват чашите? (На половината цена на еднократните пластмасови)

На половина от цената на еднократните чаши.

През първата учебна година след прилагането на индивидуалните чаши за вода в детската градина реализирате спестявания в рамките на 50%, и спестявания от 100% за всяка следваща учебна година.

Цената зависи от броя на поръчаните чаши.

Кой плаща/купува многократните чаши? Как?

Индивидуалната чаша за многократна употреба е два пъти по-евтина от сумата на общия брой еднократни чаши, които ще бъдат изхвърлени за една година от едно дете и безплатна за всяка следваща година на употреба след въвеждането и.

Всеки родител плаща по минимум 25-30 лв за еднократни пластмасови чаши за вода всяка година за всяко дете. Това става или със знанието на родителя – когато от родителите се изисква да зареждат редовно този консуматив или без знание на родителя  – когато чашите се финансират от бюджета на детската градина. Платецът е един и същ – данъкоплатецът, родителят. Губят и родители, и деца.

Въпреки това, финансирането за закупуване на многократни чаши е тема на сложен разговор, може би защото сумата от 12-15 лв. трябва да се събере еднократно и наведнъж.

 • Родителите в една или няколко групи деца решават да прекратят употребата на еднократни пластмасови чаши. Сами финансират закупуването на чаши и ги въвеждат в групите.
 • Директори на ДГ въвеждат чаши за многократна употреба, където финансирането е от бюджета на детската градина.
 • Директори се обръщат към Настоятелството за подкрепа за финансиране. Настоятелството финансира със събрани от родителите средства (специално за целта или в комбиниран вариант с някакъв бюджетен излишък).
 • Учители, родители, директори  – намират спонсор, който да финансира закупуването на чашите за детските градини.
 • Кметът на населеното място – отпуска средства за осигуряването на индивидуални многократни чаши.
 • Коледа, Нова Година и др. празници – бюджетите за подаръци за децата се използват за подарък-чаша за всяко дете: Така подаръците хем са еднакви (чаши), хем различни (с индивидуален символ или комбинация символ+име), хем са практични и екологични (използват се през всички години от престоя на детето).
 • Учители започват инициативата и организират събирането на определена сума от родителите.

Какво мислят институциите по въпроса с изхвърлянето на пластмаса?

По повод проблема с изхвърлянето на 1 000 000 еднократни пластмасови чаши всеки учебен ден в общинските детски градини , още през 2017 г., четири поредни писма бяха изпратени от алианса на най-големите еко организации в страната към Министерството на Околната Среда и Водите. Писмата не получиха никакъв отговор.

До момента организация ОЦОСУР получи близо 10 сигнали от цялата страна, че инспектори на РЗИ към Министерство на Здравеопазването издават устни препоръки  за употребата на еднократни пластмасови чаши с аргументи за хигиена. При запитване тези препоръки да бъдат предоставени в писмен вид, официалният отговор е, че употребата на еднократни пластмасови чаши не е задължителна.

Според юридическия анализ, поръчан специално по темата за пластмасовите чаши в общинските детски градини, употребата на еднократна пластмасова чаша за пиене на вода не е регламентирано в нито един закон или наредба, касаещ консумацията на вода и хигиенните изисквания.

Според официалните документи на Европейската Комисия, депонирането и изгарянето на нерециклируемия пластмасов отпадък (какъвто е пластмасовата чаша),   освобождава токсини в околната среда, което създава пряка заплаха за здравето на всички граждани.

Каква е Нормативната Уредба, свързана с пиенето на вода и употребата на еднократни пластмасови чаши в Детските Градини?

В детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба според:

чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba3-ot-05-02-2007g-zdravni-iziskvania-detski-gradini.pdf

чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/04/17/naredba26-ot-2008g-deinost-iasli-detski-kuhni.pdf

В нашата Детска Градина , инспекторът на Регионална Здравна Инспекция е поискал задължителна употреба на еднократни пластмасови чаши за пиене на вода. Какво да правим? Към кого да подадем оплакване?

Изискайте писмен отговор за тази задължителна препоръка, като подадете писмено заявление до съответната институция. Ако има такъв, моля отнесете го към МЗ. Задължението за използване на еднократни чаши за пиене на вода в Детските Градини от страна на МЗ, РЗИ или друга институция, е неправомерно. Препоръката за употреба на еднократна пластмасова чаша противоречи на държавните образователни стандарти, на интереса на децата да пият достатъчно вода без това да влиза в конфликт с бюджетите на детската градина, на здравето на децата в дългосрочен план заради последствията от пластмасовия отпадък върху човешкото здраве.

Защо употребата на пластмасовата чаша в Детската Градина е толкова голям проблем?

Употребата на еднократни пластмасови чаши в детските заведения приучава децата на нецивилизовано поведение, което за цял живот ще претъпи усещането им за гражданска отговорност и уважение към основните ресурси, които толкова откровено пазим – чиста земя, чиста вода, чист въздух. Всяка една детска група от 30 деца използва между  150 – 300 чашки на ден и това струва годишно на българския данъкоплатец минимум 6 милиона лв.

Не може ли просто да сложим контейнери за разделно събиране на пластмасата?

Рециклирането на еднократните пластмасови чаши не е възможно. Голяма част от еднократната пластмаса технологично не може да се рециклира. Друга част не може да се рециклира по икономически причини – цената на материала е по-ниска от разходите за рециклирането и. Еднократните съдове, в.т.ч. пластмасовите чаши, не се приемат в пунктове за рециклиране, дори и да бъдат старателно събрани и отделени от останалия отпадък. Еднократните пластмасови чаши или се депонират, или се изгарят.  Изгарянето на пластмаси крие опасности за здравето на околната среда и на човека в дългосрочен план.

Хартиените еднократни чаши не вършат ли работа?

Хартиените чаши представляват пластмасови чаши от Полистирен/Полистирол с хартиено покритие отгоре. Малко хора са запознати с този факт. ​Това прави „хартиените“ чаши абсолютно негодни за рециклиране. С тях се унищожава двоен ресурс – пластмаса и хартия….само за 2-3 секунди употреба. Решението е всяко дете да има своя чаша  и да използва само нея. Това наричаме и ндивидуална чаша по смисъла на Наредба 3

Индивидуалната чаша е на практика лична чаша по модела на личното шкафче, личните пантофи,  личната пижама или на личния гребен – хигиенично, издържано, добро за децата , за възпитанието им и за бъдещето им.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com