Компенсации ясла

Компенсации за неприети деца в ясла

Кой може да се възползва от компенсацията?

Деца от тримесечна до тригодишна възраст, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини, имат право на компенсации за ясла.

Размерът на компенсации за неприети деца в ясла

Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за СЪЩАТА ГОДИНА.

издръжката е в размер на 510 лв.

Има ли подоходен критерий за компенсацията?

Не, но има изискване родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, или подпомагане за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за месеца, за който се изплащат средства за компенсиране.

Трябва ли детето да посещава частна ясла, за да получава компенсацията?

Разбира се, компенсират се разходи за заплащане на такси по договори за отглеждане, възпитание и обучение, сключени с частна детска ясла или с частна детска градина с яслена група или с физическо лице, което може да сключи договор със семействата на до 3 деца, ако е с квалификация: “медицинска сестра”, “акушерка” “лекарски асистент” “фелдшер” или “предучилищна педагогика”.

Как се заявява и къде?

В модул „Компенсации“ в Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) се подават документи от родителите на неприетите деца, с прикачени нужните документи, удостоверяващи разходите за отглеждане, възпитание и обучение на техните деца.

Подаването на заявления и искания се извършва през профила на детето в ИСОДЗ, ПГУ и 1-ви клас, като се избере меню/икона „Документи/Компенсации“

Какви са нужните документи за кандидатстване, ако детето посещава частна ясла?

  • договор за обучение между родителя и частната ясла или юридическо/физическо лице ( договорът за обучение или за отглеждане и обучение се прилага само към първото искане за изплащане, а за следващите периоди – само ако са настъпили промени)
  • платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец
  • удостоверение от банка за банковата сметка, на която родителят желае да получава компенсациите

В какъв срок се кандидатства за компенсации за неприети деца в ясла?

Заявлението се подава в срок до 5-о число на месеца, следващ месец, за който се иска компенсиране

Условия:

Родителите имат право да получат средства за компенсиране на разходите им, ако едновременно са изпълнени следните условия:

  • детето е кандидатствало за прием в общинска детска ясла или яслена група на общинска или държавна детска градина, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето (това е задължително условие, тъй като в София за ясла може да се кандидатства по адрес на родител, постоянен или настоящ, който в много случаи е различен от настоящия на детето), и не е прието поради липса на свободни места
  • детето не е записано в общинска детска ясла или в яслена група на общинска или държавна детска градина
  • общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго място в общинска детска ясла или яслена група в общинска детска градина, поради липса на свободни места във всички общински детски ясли и общински детски градини в прилежащия район родителите не получават подпомагане от държавния бюджет, с изключение на месечни помощи за отглеждане на дете или подпомагане за сметка на оперативни програми
  • за отглеждане на детето да не се ползва отпуск по майчинство, ако се върнете на работа преди втората година, това означава че сте прекратила майчинството и следва да вземете компенсация, същото е, aко сте в отпуск за отглеждане на второ или трето дете, напуснали сте работа или сте на борсата
  • когато детето е кандидатствало за прием само в яслена група в държавна детска градина и не е прието поради липса на свободни места, е необходимо по искане на родителите общината по настоящия адрес на детето да удостовери и липсата на свободни места в общинските детски ясли и в общинските детски градини с яслени групи на територията на прилежащия район на обхват
  • градината с яслени групи следва да е лицензирана от МОН (за момента забавачки и детски центрове, кооперативи, не са включени в обхвата на компенсациите за разлика от наредбата за 3-годишни)
  • Детското заведение трябва да е със статут на частна детска ясла или детска градина. Частните детски ясли може да видите тук Списък на частните детски ясли, регистрирани от СРЗИ

Къде се подава искането за компенсация?

Родителят подава документите за кандидатстване в деловодството на Районна администрация на общината му по настоящ адрес, по който е кандидатствал за място в ясла

Трябва ли детето да е участвало във всички класирания и да не е прието?

Не е задължително да е участвало във всички класирания, стига да не е прието и да е участвало дори само в едно класиране

Катерина Ковачева
Нашият главен редактор балансира между полезно съдържание за детските политики, споделяне на иновативни практики, гостуване на специалисти и репортажи по значими за децата теми. Следи за всякакви нередности в детските ясли и градини, споделя сигнали от родители и е нащрек за нарушени права на децата.