Прием в ясли и градини

Прием в ясли и градини в София

Как се случва и кога прием в ясли и градини, както и в подготвителните групи на общинските училища в София от 2024 г.?

Календар

Кандидатстването за детска ясла и градина в София през 2024 г. започва на 8 април 2024 г. в https://kg.sofia.bg/isodz/. Тогава се обявяват свободните места за новата учебна година. Чак след тази дата родителите на всички деца с набор 2023 могат да наредят своите желания за ясла.

От 8 април до 9 май 2024 г. родителите подреждат желаните детски ясли и градини в https://kg.sofia.bg/isodz/, като за целта трябва да се направи профил или регистрация в сайта.

Ако имате профил, проверете дали въведената информация е актуална и при необходимост я актуализирайте. Не нареждайте кандидатури за ясла или градина за град софия преди март месец.

На 9 май 2024 г. в 12 часа системата се заключва, като до тогава до тогава можете да актуализирате семейния профил, да редите и пренареждате желаните градини. На 10 май 2024 г. излиза първото класиране за софийските ясли и градини, а от 13 до 23 май е срокът за записване в ясла или градина, в случай че сте от късметлиите с прието дете. Необходимите документи за записването са съобразени със заявената от родителя информация и ще се виждат в профила на детето в сайта (в секция “Документи” в профила). Резултатите от второ класиране следва да бъдат публикувани на 23 май.

Ако детето не е прието и на второ и трето класиране, чакате и кандидатствате на текущите класирания, които започват от 30 август 2024 г. и се провеждат регулярно през учебната година до февруари-март 2025.

На първото текущо класиране 30 август част от незаетите места за деца с хронични заболявания (ХЗ) и специални образователни потребности (СОП) ще бъдат прехвърлени по общ ред и за тях ще могат да кандидатстват и да ги заемат деца, кандидатстващи по общ ред.

Ако сте подредили желаните градини в профила преди 7 април, то на 8-и те ще се анулират и трябва да ги подредите отново

Критерии за прием в детските ясли и градини в София

Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя детски градини, за които кандидатства:

– за ясла, детската градина/училище по първо желание – 3 т.

– за ясла, детската градина/училище по второ желание – 2 т.

– за ясла, детската градина/училище по трето желание – 1 т.

Общи критерий

Първи критерий – постоянен адрес на родителите/настойниците на територията на Столична община

през последните над 3 години – 5 т.

през последните от 1 до 3 години – 4 т.

през последната 1 година – 3 т.

Настоящ адрес на един от родителите/настойниците на територията на Столична община

през последните над 3 години – 4 т.

през последните от 1 до 3 години – 3 т.

през последната 1 година – 2 т.

(важи за прием на деца за яслени групи в самостоятелни детски ясли и детски градини и първа градинска група в детска градина)

Постоянен адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

през последните над 3 години – 5 т.

през последните от 1 до 3 години – 4 т.

през последната 1 година – 3 т.

Настоящ адрес на детето на територията на Столична община, който не е променян преди датата на класиране:

през последните над 3 години – 4 т.

през последните от 1 до 3 години – 3 т.

през последната 1 година – 2 т.

(важи за прием на деца от втора до четвърта градински групи в детски градини и в подготвителни групи в училищата)

Не се счита за промяна на постоянния или настоящия адрес, ако промяната на адреса е на територията на Столична община

Необходими документи: Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на родителя/настойника, детето, издадено от съответната районна администрация /Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

Втори критерий – Постоянен или настоящ адрес на един от родителите или настойниците, който упражнява родителските права, на територията на административния район на самостоятелната детска ясла, детската градина и училището – 2 т. 

Необходими документи: Лична карта /за постоянен адрес/ или оригинал на удостоверение за настоящ адрес на един от родителите, удостоверение за постоянен или настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация преди датата на класиране на детето или се удостоверява служебно

Трети критерий – Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете – по 2 т. за родител

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение преди датата на класиране и родител в отпуск за отглеждане на дете – подписана от работодателя служебна бележка, която съдържа изх. № и ЕИК /на хартиен носител или като електронно подписан документ с квалифициран електронен подпис/, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/.

Необходими документи: За самоосигуряващи се родители – платежни документи за внесени осигурителни вноски преди класиране на детето /заверени копия на хартиен носител или електронни документи/.

Необходими документи: За работещи родители в чужбина преди датата на класиране – съответен легализиран превод на документа.

Четвърти критерий – родител, който е редовен студент – по 2 т. за родител

Необходими документи: За родител – редовен студент – служебна бележка от акредитиран ВУ или се удостоверява служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Необходими документи: За родител, записан за редовна докторантура – копие от заповед за зачисляване в редовна докторантура или се удостоверява служебно чрез справка в Регистъра на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти на МОН в Средата за междурегистров обмен RegiX.

(Ползва се само един от критериите на работещ или учещ родител)

Пети критерий – Дете, което посещава/епосещавало общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните 12 месеца преди датата на класиране – 1 т.

Необходими документи: За общинските самостоятелни детски ясли – удостоверява се от ИСОДЗ и ПГУ

Необходими документи: За частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ – удостоверява се служебно /Приложим единствено при кандидатстване в детска градина за първа градинска група/

Шести критерий – брат или сестра, посещаващи детска градина или училище, когато двете деца едновременно ще посещават съответната детска градина или училище (не се прилага за деца – близнаци и за деца родени с разлика до 2 години) – 1 т.

Необходими документи: За самостоятелната детска ясла/детската градина – удостоверява се от ИСОДЗ.

Необходими документи: За подготвителните групи към училищата – удостоверява от училището

Седми критерий – Деца – близнаци – 1 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

Осми критерий – Деца родени с разлика до 2 години (не се прилага за деца-близнаци) – 1 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно.

Ползва се само един от критериите 6, 7 и 8

Уседналост за прием в детските ясли и градини в София

Предимство ще имат децата, чиито родители са с постоянен адрес на територията на Столична община през последните над 3 години, това им носи цели 4 точки. Тези с адрес през последните от 1 до 3 години – 3 т., а през последната 1 година – 2 т. Настоящият адрес на един от родителите на територията на Столична община през последните над 3 години дава цели 3 точки, през последните от 1 до 3 години – 2 т., а през последната 1 година – 1 т.

Въвеждане на адреси в ИСОДЗ, ПГУ и I клас на родители и деца,
живеещи в населени места, различни от гр. София/обособени квартали
на територията на Столична община

Въвеждане на постоянен или настоящ адрес на родител

В родителски панел кликнете върху името на родителя. Отваря се прозорец, в който в секция „Постоянен адрес“ родителите, които имат постоянен адрес в дадените населени места в София следва да го изберат от падащото меню в първия прозорец „Населено място“:

Социални критерии

Девети критерий – Дете с двама починали родители – 7 т.

Необходими документи: Копия от акт за смърт на родителите и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

Десети критерий – Дете с един починал родител – 6 т.

Необходими документи: Копие от акт за смърт на родителя и удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.

Единадесети критерий – Дете, на което член от семейството е с трайно намалена работоспособност над 70 % – 4 т.

Необходими документи: Копие от решение на ТЕЛК или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Дванадесети критерий – Дете с един неизвестен родител или родител с отнети родителски права – 4 т.

Необходими документи: За неизвестен родител – копие от удостоверение за раждане на детето или се удостоверява служебно.
За родител с отнети родитески права – влязло в сила съдебно решение.

Тринадесети критерий – Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете – 3 т.

Необходими документи: Копие от влязло в сила съдебно решение или заповед за настаняване или писмо от дирекция „Социално подпомагане”.

Четиринадесети критерий – Дете в риск по смисъла на §1, т. 6, б. „б“ и б. „в“ от допълнителните разпоредби на ЗПУО – 3 т.

Необходими документи: Писмо от дирекция „Социално подпомагане”.

Петнадесети критерий – Дете, което живее в семейство/ домакинство с три и повече деца – 2 т.

Необходими документи: Копия от удостоверения за раждане на децата. Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация или се удостоверява служебно.

Допълнителни критерии

Шестнадесети критерий – Деца със специални образователни
потребности /СОП/ – до три деца в група /само за децата над 3 годишна възраст от ДГ, които имат оценка от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата/ – 7 т.

За самостоятелни детски ясли – деца със специални образователни потребности (деца с увреден слух) – без ограничения (само за детска ясла № 35) – 7 т.

Необходими документи: Документ от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със СОП. Медицински документи.

Седемнадесети критери – Деца с хронични заболявания – 3 т.

Необходими документи: Експертно решение на ТЕЛК за детето с над 50 % степен на увреждане /копие/ или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в Средата за междурегистров обмен RegiX.

Ползва се само един от критериите 16 и 17

Как ще се класират децата с равен брой точки при прием ясли и градини в София?

Всички деца се нареждат в списъка на чакащите по точки. При равен брой точки децата се подреждат по азбучен ред.  Когато има по-малко свободни места от броя на чакащите деца с еднакъв брой точки се използва термина, че децата са в “гранична група”. Например, останали са 3 свободни места, но в началото на списъка на кандидатстващите деца (списък “чакащи”) има 10 деца с равен брой точки  (примерно, 12 т.). Тези 10 деца с 12 точки всяко образуват граничната група.
По време на класирането за всяко дете в граничната група ще се генерира случаен номер. В зависимост от наличните свободни места ще се класират децата с по-малките случайни номера.

Кога и как едно дете може да кандидатства със сменен набор при прием ясли и градини в София(друга възрастова група, различна от годината на раждане на детето)?

На класиранията с прием от месец септември не се разрешава кандидатстване със сменен набор.
Съгласно чл. 14, ал. 10 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, смяна на набора за кандидатстване се допуска за текущите класирания и при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Родителите могат да променят набора за кандидатстване в профила на детето в системата, актуализирайки стойността на групата за кандидатстване (падащо меню с различни възможности за избор за кандидатсване в зависимост от годината на раждане на детето).

Защо в едно детско заведение имаме едни точки, а в друго – други точки?

Точките, които получавате можете да видите в секция “Критерии” в профила на детето Ви. Към тях се прибавят за 1-во, 2-ро и 3-то желание за детски градини съответно 3, 2 и 1 т., затова има разлика в общите точки за първото, второто и третото детско заведение в кандидатурите на детето Ви.

Защо детето ми отива назад в списъка на чакащи?

Списъците с чакащи деца не са статични, тъй като родителите имат възможност да разместват кандидатурите на децата си по всяко време, когато системата е отключена, съответно данните в тези списъци се променят динамично.

Ако детето ми не е класирано на първото класиране, кандидатурите запазват ли се?

В случай че детето Ви не се е класирало на първото класиране с прием от месец септември, кандидатурите остават активни и за следващите класирания, т.е. няма нужда да ги добавяте наново.

Как се изчисляват точките за поредност на желанията в случай, че детето бъде класирано и записано по някое от първите три желания и родителите искат преместване на детето в друго детско заведение? Кога се възстановяват използваните точки от класиранията?

Ако детето се запише в детското заведение, където е класирано и след записването родителят направи нови кандидатури (т.е. желае преместване на детето в друго детско заведение), в рамките на всички следващи класирания за текущата учебна година точките за новите кандидатури ще се изчисляват по следния начин:

  • •    класираните и записани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
  • •    класираните и записани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
  • •    класираните и записани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране с прием от м. септември за следващата учебна година.

Детето ми е класирано в детско заведение, но не желая да го запиша. Какви допълнителни точки за поредност на желанията ще ми начисли системата, ако направим нови кандидатури?

Ако не желаете да запишете детето в детското заведение, където е било класирано и заявите искането си за отказ от записване на място в детското заведение,  използваните точки за поредност на желанията ще бъдат възстановени от системата веднага, т.е. при нови кандидатури детето ще получи 3 т. за първо желание, 2 т. за второ желание и 1 т. за трето желание.

В случай, че не заявите отказ от записване на място в детското заведение или не представите необходимите документи за записване в указания краен срок, кандидатурата ще бъде елиминирана. Съгласно чл. 14, ал. 14 от Наредбата за прием в СДЯ, ДГ и ПГУ губите правото за кандидатстване в съответното детско заведение/училище до началото на класиранията за следващата учебна година. Може да направите кандидатури за други детски заведения/училища, като точките за новите кандидатури ще се изчислят по следния начин:

  1. •    класираните и елиминирани по първо желание ще имат 2 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание;
  2. •    класираните и елиминирани по второ желание ще имат 3 точки по първо желание, 1 точка по второ желание, 0 т. по трето и по-ниско желание;
  3. •    класираните и елиминирани по трето желание ще имат 3 точки по първо желание, 2 точки по второ желание, 0 т. за трето и по-ниско желание.

Точките за поредност на желанията ще бъдат възстановени за първото класиране за следващата учебна година.

detskitegradini.com
Зад екипа на Детските градини стоят няколко много вдъхновени хора, които искат да направят деня ви по-информиран, по-весел, по-добър. -Контакт: info@detskitegradini.com